Štatút súťaže – KOLESÁ 2023

Štatút súťaže “Kolesá 2023″

1. Usporiadateľ súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže “Kolesá 2023“ pre SPIEVANKOVO (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť TONADA s. r. o., Rajtákova 19, 841 03 Bratislava, IČO: 45263523, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 61902/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

2. Termín a miesto konania súťaže

Odsek 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 30.6.2023.-31.7.2023 do 24:00 hod.

Odsek 2: Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/spievankovo a na sieti Instagram: https://www.instagram.com/spievankovo_official/

3. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnych sietí Facebook a Instagram (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram. Užívateľské meno na Facebook-u (Instagrame) sa musí zhodovať s menom uvedeným na občianskom preukaze súťažiaceho.

Odsek 3: Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle § 7 ods. 1,2 zák. .č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 4: Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedenej spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

Odsek 6: Súťažiaci zaslaním videa dáva súhlas s jeho použitím na vytvorenie letného klipu „Kolesá 2023“, na marketingové a propagačné účely a na zverejnenie na sieti Youtube /Facebook /Instagram v kanáli SPIEVANKOVO a vo vysielaní komerčnej televízie TV JOJ.

 4. Pravidlá súťaže

Odsek 1:  Úlohou súťažiaceho je:

 • natočiť čo najkvalitnejšie video od 15 do 60 sekúnd na ŠÍRKU /na výšku nie/
 • Video by malo obsahovať dieťa, deti, súrodencov, kamarátov, dospelých, rodičov a pod.  Ktorí budú tancovať zadanú choreografiu na netradičnom mieste, kde prišli bicyklom…
 • Na prostredí záleží a je to dôležité! Buďte kreatívni a vymyslite, kde všade sa dá prísť s bicyklom/odrážadlom/kolobežkou. Čím netradičnejšie prostredie zvolíte, tým lepšie! Môže to byť vonku aj vo vnútri. Oceníme, keď použijete letnú tématiku. Tešíme sa na vašu kreatívu! J
 • Oblečenie účinkujúcich voľte decentné, bez nápisov, postavičiek, log či už firemných alebo licencovaných, na oblečení. Ak sa vám podarí zladiť oblečenie k prostrediu, kde budete natáčať, bude to super!
 • Video pridajte do komentu pod súťažný príspevok na Facebooku a pochváľte sa ostatným. Budeme radi aj za každé zdieľanie súťaže, pomôžete nám zapojiť do hry celé Slovensko!

…alebo video pridajte na vlastný instagram-profil a nezabudnite použiť označenie #budsnamivklipe. Dajte vedieť o súťaži známym, pomôžete rozšíriť túto myšlienku do celej krajiny.

 • Ak chcete, aby sme video zaradili do spoločného klipu, pošlite nám ho v maximálnej kvalite a pošlite na mailovú adresu: sutaz@spievankovo.sk do 31.7.2023 do 24:00 hod.. Príspevky poslané po tomto termíne nebudú do súťaže zahrnuté. Pre odoslanie použite výlučne službu wetransfer.com alebo www.uschovna.cz.
 • Vaše zábavné a kreatívne video- výkony, ktoré budú spĺňať technické parametre (kvalita a formát) a zároveň budú rešpektovať zadanie, budú vložené do spoločného klipu so Spievankou a Zahrajkom a zverejnené na našom Youtube-kanáli (FB, IG) a vo vysielaní TV JOJ.
 • ZDIEĽAJTE túto súťaž, aby sa o nej dozvedeli všetci!

Špeciálnu spievankovskú cenu vyhráva ten, kto pošle najkreatívnejšie video. Ďalší výherci budú vybraní náhodne zástupcami usporiadateľa súťaže.

Odsek 2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

 5. Ceny

Odsek 1: Ceny do súťaže zabezpečili partneri súťaže a posiela Usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať nasledujúce ceny:

Špeciálna cena za kreatívu:

 • 1 x balíček produktov SPIEVANKOVO v hodnote 50 Eur podľa vlastného výberu s osobným venovaním

Hlavná cena:

 • 1 x voucher v hodnote 400 Eur na pobyt v sieti hotelov Trinity

Ďalšie ceny v súťaži:

 • 2 x rodinný vstup do AQUAPARK SENEC
 • 5 x balíček prekvapení od Trinity HOTELS
 • 5 x balíček prekvapení od TV JOJKO
 • 5 x darček od  SPIEVANKOVO

Odsek 2: Výhercovia súťaže budú informovaní o výhre pod súťažným príspevkom na profile https://www.facebook.com/spievankovo a https://www.instagram.com/spievankovo_official/, najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výhercovia budú vyzvaní ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy.

 6. Určenie výhercu

Odsek 1: Špeciálnu cenu získa výherca za najkreatívnejšie video, ktoré bude vybrané Organizátorom. Výhercovia ďalších cien súťaže  budú vybraní deň po skončení súťaže.

Odsek 2: Výhercovom bude cena doručená Usporiadateľom súťaže najneskôr do 30 pracovných dní od zaslania kontaktných údajov.

Odsek 3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, vek, email a tel. číslo je výherca povinný dodať organizátorovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook/Instagram najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook/Instagram. Ak do tejto doby súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovný výber a výhra bude postúpená novému výhercovi.

Odsek 4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 7: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či Usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

 7. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook /Instagram. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook/Instagram. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, dňa 20.6.2023 o 12:00